اصلا دختر باسریزه میزه باشه ... قدش از ادم کوتاهتر باشه ...پر حرف باشه ... جیغ جیغو باشه ...حرف بزنه که بگی وای خدا نجاتم بده ...باس لوس باشه ...باس دلبری بلد باشه ... اس روژقرمز بزنه که ادمو ماچ میکنه جاش بمونه ...گیر بده سر تق باشه ... ناز نازی باشه ... باس خاص باشه   


منبع: http://sheytonf.blogfa.com

کلمات کلیدی: باشه